پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

منو دخترگلم ودرس ومدرسه

سلام دختر گلم سلام نفسم می دونی که تمام زندگی من هستی من عاشقانه می پرستمت مرا ببخش که گاهی دعوایت میکنم مرا ببخش که دل کوچولوت را گاهی دردمیارم اما عزیز دلم بدان همه این حرکتها فقط از سر نگرانیهای شدید من برای آینده ات هست وقتی بخاطر خطاهایت دعوایت میکنم وشمابا جرآت میگویید شمامرا دوست ندارید چهارستون بدنم میلرزد دوست ندارم به این مرحله برسیم دوست ندارم احساس کمبود کنید این سرزنشها از روی دلسوزی هست نه ازروی تنفر و خودخواهی الهی من قربونت بشم مادر.... نکند روزی برسد احساس صمیمیت بامن نکنی ...واما قربونت این حرفهای قشنگتم برم که درآغوشت که میگیرم میگویی مامان شماتمام زندگی من هستید اینقدر فهمیده ای که بدون اینکه اتفاقی افتاده باشد عذر خواهی ...
10 اسفند 1396
1