پرنسس وشاهزاده کوچولو مسافران پاییز وزمستان

اولین روز مدرسه وجشن عاطفه ها

سلام به دوستان ومامانای  گلم وسلام به دخترخوب وعزیزم دختر گلم رفتن شما به مدرسه همیشه برایم یک رویا بود وخیالبافیایم  مرا چنان به  اوج می رساند...خلاصه مرحله دوم مهد وپیش دانشگاهی را گذراندی تا اینه رویاهام دیگه بحقیقت رسید وشماراهی مدرسه شدید من بیشتراز خود شما ذوق داشتم  تمام وسایل مورد نیاز مدرسه رابرایت آماده کردم  مانتو وشلوار دوختم ومرتب اماده رفتن به مدرسه شدی .... وای روز اول مدرسه چه هیاهویی داشتیم برآی انتخاب مربی من هم که بسیار حساس بودم دست خودت وصلاحه یعنی دختر خاله ت ودوستت یسنا  حدیث احمدحسینی این چهارایبتون میگرفتم  وتو این کاس واونکلاس می بردم تااینکه تو این فرصت...
15 مهر 1395
1